Privacyverklaring

Privacyverklaring cliënten ’t Kastheel

Respect voor de bescherming van de persoonsgegevens van onze cliënten staat bij ons centraal.

Wij streven ernaar om onze dienstverlening naar onze cliënten rechtmatig, behoorlijk en transparant te houden. Dit houdt in dat we:

– alleen persoonsgegevens verwerken als wij deze op een correcte wijze hebben verkregen;

– uw persoonsgegevens op een juiste wijze verwerken;

– u correct informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Onze dienstverlening proberen we zoveel mogelijk op uw persoonlijke wensen en behoeften af te stemmen, waarbij wij onze wettelijke verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en bijzondere privacywetgeving  (zoals de WGBO, de Jeugdwet, de wet Zorg en dwang) niet uit het oog verliezen.

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarom wij dit doen, hoe wij uw persoonsgegevens beschermen, welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. Ook geven we u aan waar u terecht kunt als u toch van mening bent dat uw privacy niet goed is gewaarborgd.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

 ’t Kastheel is de verwerkingsverantwoordelijke voor de AVG.

Wij zijn gevestigd aan de Kattewaardweg 10, 8267 AJ Kampen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51288710. We hebben twee locaties: locatie Kattewaard en locatie de Wijk.

T Kastheel is te bereiken per mail via administratie@kastheel.nl of telefonisch op 06 – 51506564.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Wij verwerken uw persoonsgegevens, indien u deze aan ons heeft verstrekt of indien uw persoonsgegevens door een zorgverlener aan ons zijn verstrekt.

Met persoonsgegeven bedoelen we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het begrip verwerken dient ruim te worden uitgelegd en gaat over al hetgeen met  persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals inzien, verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opvragen, gebruiken, verspreiden etc.

‘t Kastheel verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u:

 • voor-en achternaam;
 • e-mailadressen;
 • telefoonnummer;
 • geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer
 • verzekeringsgegevens en BSN
 • gegevens over praktische gegevens die we nodig hebben als je bij ons woont;
 • inkomensgegevens;
 • gegevens over de zorgverlening, zoals de mate van zorg, begeleidingsafspraken, voorgeschreven behandelingen en/ of medicatie;
 • gegevens van andere zorgverleners, informatie over incidenten en gegevens over jouw belangenbehartigers;
 • gegevens over uw huisarts en eventuele overige zorgverleners;
 • alle overige persoonsgegevens, welke noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de zorg door ’t Kastheel.


Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om uitvoering te geven aan de zorgovereenkomst die we met u als cliënt hebben gesloten
 • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen zoals onze verplichtingen uit de WGBO, de WlZ, de Jeugdwet, de Wet zorg en dwang etc.
 • het berekenen en innen van verschuldigde vergoedingen
 • om met u in contact te treden en u relevante informatie te verstrekken;
 • het behandelen, onderzoeken en afhandelen van incidenten en geschillen.

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden op een adequaat niveau, dat past bij de  aard van uw  persoonsgegevens, beveiligd.

Wij zorgen voor passende technische en passende organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen.  

Per januari 2023 is ons certificaat ISO 9001 verlengd tot 12 december 2025. Het certificaat kunt u C:\Users\Gebruiker\Stichting Ela\Team site – Documenten\’t Kastheel\Iso certificering\2022 12 23 ’t Kastheel.pdf inzien.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegeven toch niet goed beveiligd worden of dat er aanwijzingen zijn van misbruik van uw persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op door te bellen naar 0651506564 of een e-mail te zenden naar administratie@kastheel.nl.

Worden jouw persoonsgegevens gedeeld met derden?

‘t Kastheel deelt uw persoonsgegevens alleen dan met derden, indien zulks noodzakelijk is voor het goed kunnen uitoefenen van de zorgovereenkomst die u met ons heeft gesloten, om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.

Met deze derden, die uw persoonsgegevens namens t Kastheel en volgens de instructies van t Kastheel verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgen wij ervoor dat deze ingeschakelde derden aan minimaal hetzelfde beveiligingsniveau voldoet om de passende beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Waar slaan wij uw persoonsgegevens op?

Opslag van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in de Europese Economische Ruimte (EER), en in het bijzonder en bij voorkeur in Nederland.

Geautomatiseerde besluitvorming of profilering

Geautomatiseerde besluitvorming of profilering houdt in dat zonder menselijke toekomst er digitaal al dan niet op basis van uw profiel een beslissing wordt genomen over u door de verwerkingsverantwoordelijke.

’t Kastheel doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering.  

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de zorgovereenkomst, doch minimaal gedurende de wettelijke bewaarplicht voor medische gegevens.

Deze wettelijke bewaarplicht bedraagt op dit moment 20 jaar na de laatste consult of indien u minderjarig was 20 jaar na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Deze termijn is wettelijk vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de WGBO. Nu deze wet een bijzondere wettelijke bewaartermijn hanteert, gaat deze voor op een algemene bewaartermijn welke eventueel op grond van de AVG zou kunnen worden gehanteerd.

Uw privacyrechten op basis van de AVG

Als cliënte van ’t Kastheel bent u betrokkene onder de AVG. De betrokkene heeft op grond van de AVG de volgende rechten:

 • recht op inzage;
 • recht op verwijdering / aanpassing;
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht op dataportabiliteit (gegevensoverdraagbaarheid);
 • recht om vergeten te worden;
 • recht om bezwaar tegen de verwerking.

Uw rechten kunt u uitoefenen door een verzoek voorzien van toelichting te zenden aan t Kastheel op administratie@kastheel.nl. Wij behandelen zoveel mogelijk uw verzoek binnen de wettelijke termijn van 4 weken. Bij complexe verzoeken of indien wij afhankelijk zijn van derden, zullen we de reactietermijn met 4 weken verlengen. Indien bij uw verzoek meerdere zorgverleners buiten t Kastheel zijn betrokkenen, dan zullen wij uw verzoek ook aan hun doorzenden.

Vragen/ Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens en gegevens FG

Wij kunnen ons voorstellen dat ondanks de zorgvuldige handelswijze van ’t Kastheel u toch nog vragen heeft of het zelfs niet eens bent met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. In een van deze gevallen kunt u contact met ons opnemen via administratie@kastheel.nl.

t Kastheel heeft een privacy officer, dat is Petra de la Rie.  Ook beschikt t Kastheel over een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG)

De gegevens van de externe FG zijn:

Mr. drs. S.A. Sheoraj Panday

De Raadgevers bedrijfsjuristen bv

088-1331133 of via spanday@deraadgevers.nl

 

Autoriteit Persoonsgegevens AP

Bent u van mening dat uw klacht door t Kastheel en diens externe FG niet correct wordt opgepakt, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

De gegevens van de AP zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Postbus 933374

2509 AJ Den Haag

0900-2001201

Klachtenformulier te downloaden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Vermeld in dat geval altijd dat u de klacht reeds aan de privacy officer of de externe FG van ‘t Kastheel  heeft voorgelegd en diens reactie daarop.

Wijziging Privacyverklaring

‘t Kastheel behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring bij wijzingen aan te passen. De wijzigingen kunnen betrekking hebben op wijzigingen binnen ‘t Kastheel en/ of haar dienstverlening alsmede op wijzigingen binnen de privacywetgeving.

Bij discussie over de privacyverklaring wordt uitgegaan van de laatste gepubliceerde versie op onze website.

 

April 2023 – ‘t Kastheel