Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene Voorwaarden van ‘t Kastheel gevestigd en kantoorhoudende te Kampen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel enFabrieken op 16-11-2010 onder nummer 51288710

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Zorgaanbieder/’t Kastheel: de rechtspersoon die één of meer instellingen beheert die zorg- en dienstverlening biedt aan zorgvragers met een beperking en die op grond van de Wet toelating zorginstellingen is toegelaten om AWBZ-zorg te
 • Zorgvrager: een natuurlijke persoon die zorg- en dienstverlening van ‘t Kastheel ontvangt of zal ontvangen, al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger, belangenbehartiger of en een ander bij de zorgvrager betrokkenevoor zover de zorgvrager geen wettelijk vertegenwoordiger of een belangenbehartiger
 • Wettelijk vertegenwoordiger: de persoon die de handelings- en/of wilsonbekwame zorgvrager vertegenwoordigt zijnde de ouder(s) of voogd in het geval van een minderjarige zorgvrager en een curator of mentor in het geval van een meerderjarige
 • Belangenbehartiger: de door zorgvrager aangewezen persoon die zonder wettelijke basis doch op basis van een schriftelijke opdracht van de zorgvrager deze vertegenwoordigt in het geval van wilsonbekwaamheid en de zorgvrager bijstaat in debehartiging van zijn
 • Indicatiebesluit: het besluit van een indicatieorgaan waarin is vastgelegd of en zo ja      naar welke aard, omvang en duur een zorgvrager in aanmerking komt voor een of meer functioneel omschreven AWBZ-zorgaanspraken. In geval de zorgaanspraak verblijf is aangewezen, wordt de omvang van de geïndiceerde zorgaanspraken uitgedrukt in een bepaald
 • Zorg(verlening): (het verrichten van) handelingen op het gebied van zorg en ondersteuning van een
 • Dienst(verlening): (het verrichten van) andere handelingen dan zorgverlening rechtstreeks betrekking hebbend opeen
 • Zorgarrangement: de overeengekomen zorg en diensten, afgeleid van het indicatiebesluit van de
 • Zorgplan: het document waarin de afspraken over het zorgarrangement schriftelijk uitgewerkt worden. Het zorgplan vormteen geheel met de
 • Zorg in natura (ZIN): zorg waarvoor ‘t Kastheel volgens de wettelijke regels vergoeding ontvangt voor de individuele
 • Persoonsgebonden budget (PGB): een subsidie die aan zorgvrager op basis van een indicatiebesluit is toegekend enwaarmee zorgvrager zelf zorg kan
 • De (zorg- en dienstverlenings) overeenkomst: de individuele overeenkomst die tussen ‘t Kastheel en zorgvrager schriftelijk wordt aangegaan en waarmee ‘t Kastheel zich jegens de zorgvrager verbindt om zorg- en dienstverlening te verrichten tegen betaling of door ZIN te
 • Geneeskundige behandelingsovereenkomst: een overeenkomst waarbij ‘t Kastheel zich verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst rechtstreeks betrekking hebbend op een
 • WGBO: de wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Boek 7, titel 7, afdeling 5 Burgerlijk Wetboek).

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zorg- en dienstverleningsovereenkomsten tussende zorgvrager en ‘t Kastheel.
 • Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing In het geval bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden voor.
 • Partijen kunnen niet afwijken van deze Algemene Voorwaarden tenzij dat in een individueel geval expliciet is overeengekomen en de afwijking niet in het nadeel is van de zorgvrager. Dergelijke afwijkingen dienen schriftelijk te zijn

 

 

Artikel 3 Overeenkomst

 

 • Het recht op zorg- en dienstverlening wordt van kracht na het aangaan van een zorg- en dienstverleningsovereenkomsttussen ‘t Kastheel en de
 • Aanmelding geschiedt na het verkrijgen van een verwijzing dan via rechtstreekse benadering via telefoon, website of e-mail.
 • Na aanmelding wordt de zorgvrager zo spoedig mogelijk benaderd voor een intake of
 • Een zorg- en dienstverleningsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening door ‘t Kastheel en
 • In het geval de feitelijke zorg- en dienstverlening op een eerdere datum is begonnen dan de ondertekening van de overeenkomst, geldt die datum als ingangsdatum van de overeenkomst. In de overeenkomst wordt die ingangsdatum
 • In de overeenkomst leggen ‘t Kastheel en zorgvrager het overeengekomen zorgarrangement
 • Tenzij anders aangegeven maken deze algemene (en eventueel de bijzondere) voorwaarden uitdrukkelijk deel uit van de overeenkomst.

 

 

Artikel 4 Overeenkomst en WGBO

4.1          Op iedere zorg- en dienstverleningsovereenkomst zijn de normen uit de WGBO van overeenkomstige toepassing, tenzij daarvan in deze algemene voorwaarden of de zorg- en dienstverleningsovereenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken.

 

 

Artikel 5 Beëindiging en opzegging

 

 • De zorg- en dienstverleningsovereenkomst eindigt door:
  1. het verstrijken van de looptijd;
  2. een wijziging van het afgegeven indicatiebesluit;
  3. het overlijden van de zorgvrager;
  4. een door ‘t Kastheel geconstateerd definitief vertrek van de zorgvrager uit de instelling van ‘t Kastheel
  5. opzegging;
  6. ontbinding;
  7. een rechterlijke machtiging of andere titel op grond waarvan de zorgvrager elders gedwongen wordt opgenomen en de overeengekomen zorg- en dienstverlening als gevolg daarvan feitelijk wordt gestaakt;
  8. met instemming van beide partijen;
 • Indien de overeenkomst mede inhield het bieden van zelfstandige verblijfsruimte, eindigt de overeenkomst uiterlijk na een kalendermaand na het moment van beëindigen van de overeenkomst conform het eerste lid van dit artikel. De zorgvrager of diens nabestaanden krijgt/en in dat geval de gelegenheid om de verblijfsruimte te
 • ‘t Kastheel kan de overeenkomst opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de zorg- en dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:
  1. de zorgvrager herhaaldelijk diens verantwoordelijkheden uit de overeenkomst niet nakomt of kan nakomen, daarop herhaaldelijk is aangesproken maar hij of zij zijn of haar gedrag niet verandert en dit heeft geleid tot een zodanigesituatie dat het langer voortduren van de overeenkomst in redelijkheid niet langer van ‘t Kastheel kan wordengevergd;
  2. de zorgvrager, diens wettelijk vertegenwoordiger, belangenbehartiger of anderen bij de zorgvrager betrokkenen gedragingen vertoont/vertonen jegens medewerkers of cliënten van ‘t Kastheel, die voortzetting van de zorg- en dienstverlening niet meer mogelijk maken;
  3. de zorgvrager zodanig ernstige strafbare feiten begaat die een duidelijke weerslag hebben op de relatie met de ‘t Kastheel of de medezorgvragers, dat het voortduren van de overeenkomst niet langer in redelijkheid van ‘t Kastheel kan worden gevergd;
  4. door toedoen van naasten van de zorgvrager ernstige spanningen met de ‘t Kastheels ontstaan, waardoor voortzetting van zorgvuldige behandeling of begeleiding al dan niet in combinatie met verblijf ernstig wordt bemoeilijkt;
  5. de omvang of zwaarte van de zorg- en of dienstverlening door een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen en ‘t Kastheel en de zorgvrager

geen afspraken kunnen maken over een aanpassing van de overeenkomst;

 1. op het moment dat ‘t Kastheel, als gevolg van een niet aan haar verwijtbare omstandigheid, geen vergoeding meer ontvangt van het zorgkantoor en/of de zorgverzekeraar voor de uitvoering van de overeengekomen zorg- endienstverlening en de zorgvrager deze ook niet voor eigen rekening afneemt;
 2. de zorgvrager als gevolg van een rechterlijke machtiging of andere titel gedwongen wordt opgenomen in de instelling van ‘t Kastheel en de zorgvrager en ‘t Kastheel geen overeenstemming kunnen bereiken over de beëindiging dan wel, indien relevant, aanpassing van de overeengekomen zorg- en dienstverlening;
 3. in geval van surseance van ‘t Kastheel.
 • ‘t Kastheel zal bij opzegging naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor zorgvrager.
 • In de gevallen genoemd in 5.3 kan opzegging door ‘t Kastheel tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij dringende, aan de zorgvrager onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen. Opzegging met onmiddellijke ingang kan in ieder geval geschieden in de in 5.3 sub e en g genoemde
 • Indien ‘t Kastheel deze algemene voorwaarden wijzigt, kan de zorgvrager de overeenkomst opzeggen tegen de dag waarop de wijziging van de algemene voorwaarden in werking
 • Opzegging dient schriftelijk te
 • ‘t Kastheel en de zorgvrager zullen met elkaar in overleg treden over de aanpassing van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Van dergelijke omstandigheden is in ieder geval sprake indien:
  1. de zorgvrager op grond van een rechterlijke machtiging of andere titel gedwongen wordt opgenomen in deinstelling van ‘t Kastheel;
  2. ‘t Kastheel geheel of gedeeltelijk geen vergoeding meer ontvangt van het zorgkantoor en/of de zorgverzekeraar voor de uitvoering van de overeengekomen zorg- en dienstverlening;
  3. om andere redenen de omvang of zwaarte van de zorg- en/of dienst-

lening door een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze geheel of gedeeltelijk buiten de reikwijdtevan de overeenkomst gaat vallen.

Artikel 6 Indicatie

 

 • De zorgvrager die ZIN ontvangt of met een PGB zorg inkoopt, dient over een geldig indicatiebesluit te
 • Indien de zorgvraag zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat de ’t Kastheel zijn inziens geen verantwoorde zorg kan leveren binnen de grenzen van het indicatiebesluit, vraagt de zorgvrager dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger opgemotiveerd schriftelijk verzoek van ‘t Kastheel binnen 5 werkdagen daaropvolgend een nieuw indicatiebesluit aan bij het

 

Artikel 7 Zorg- en dienstverlening

 

 • ‘t Kastheel biedt de zorgvrager zorg- en dienstverlening overeenkomstig de eisen van goede zorgverlening en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en
 • Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en zorgvrager gericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de zorgvrager en tegelijkertijd borg staat voor de veiligheid van                       zorgvrager en ‘t Kastheel
 • Als norm voor goed ‘t Kastheelschap gelden vooral de gedragsregels van de verschillende beroepsgroepen, normen ontleend aan de laatste stand van de wetenschap en praktijk alsmede algemeen aanvaarde uitgangspunten. Afwijking van protocollen en richtlijnen moet ‘t Kastheel motiveren, aan de zorgvrager uitleggen en vastleggen in het
 • ‘t Kastheel heeft een systeem ter waarborging van veilige zorg waaronder een veiligheidsmanagementsysteem en een systeem ter waarborging van een veilig
 • ‘t Kastheel draagt zorg voor de veiligheid van de infrastructuur en faciliteiten inclusief brandpreventie en hygiëne.
 • Alle faciliteiten en infrastructuur in en om de instelling voldoen aan de in de geestelijke gezondheidszorg geldende
 • ‘t Kastheel zorgt ervoor dat de gebouwen goed toegankelijk zijn en geschikt zijn voor mensen met een
 • ‘t Kastheel heeft een calamiteitenplan en geeft personeel en zorgvragers duidelijke instructies wat zij moeten doen bijbrand en andere

 

 

Artikel 8 Informatie

            

 • ‘t Kastheel geeft aan zorgvrager algemene informatie over de zorgverlening en die specifieke informatie over de inhoud van de te verlenen zorg- en dienstverlening, waarover de zorgvrager redelijkerwijze dient te beschikken. ‘t Kastheel geeft deze  informatie schriftelijk als de zorgvrager daarom
 • De informatie is begrijpelijk en passend bij de leeftijd en bevattingsvermogen van De informatie staat in juiste verhouding tot de aard van de zorg en dienstverlening die zorgvrager krijgt en waarvan hij met in achtneming van zijn beperkingen redelijkerwijs op de hoogte moet zijn.
 • ‘t Kastheel geeft de informatie alleen niet indien die zou leiden tot ernstig

nadeel voor de zorgvrager. Indien het belang van de zorgvrager dit vereist geeft  ‘t Kastheel de desbetreffende informatie aan de wettelijk vertegenwoordiger van de zorgvrager, diens belangenbehartiger dan wel een ander bij de zorgvrager betrokkene. Voordat ‘t Kastheel overgaat tot het onthouden van informatie, raadpleegt hij een andere terzake deskundigehulpverlener.

 • Als de zorgvrager geen informatie wil ontvangen respecteert ‘t Kastheel dit, behalve indien het belang dat de zorgvrager daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan
 • Bij het aangaan van de overeenkomst verstrekt ‘t Kastheel daarnaast informatie over, medezeggenschap en cliëntenraad, de klachtenregeling conform artikel 13, huisregels, protocollen en overig relevant beleid van ‘t Kastheel.

 

 

Artikel 9 Persoonlijk Plan en toestemming

 

 • De afspraken over de uitwerking van het zorgarrangement worden neergelegd in een     Persoonlijk Plan. Het plan wordt zo spoedig mogelijk na aanvang van de zorgverlening   
 • Het Persoonlijk Plan komt in overleg met en met instemming van de zorgvrager tot Door instemming hiermee geeft de zorgvrager toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken van het zorgplan.
 • Voor ingrijpend medisch handelen of andere handelingen die geen onderdeel uitmaken van het Persoonlijk Plan, is – behoudens wanneer spoedeisend handelen vereist is – uitdrukkelijke toestemming van zorgvrager nodig. Onder spoedeisend wordt verstaan de kennelijke noodzaak tot onverwijld uitvoeren van de handeling om ernstig nadeel voor de zorgvrager te voorkomen. Achteraf wordt de zorgvrager zo spoedig mogelijk ingelicht over de
 • Het Persoonlijk Plan wordt periodiek geëvalueerd. In het plan worden hierover afspraken Bijstelling geschiedt in onderling overleg.
 • Indien ‘t Kastheel het voor de goede uitvoering van de overeenkomst van belang of noodzakelijk acht dat de zorgverlening op een andere plaats geschiedt dan in de overeenkomst of het Persoonlijk Plan is aangegeven, overlegt ‘t Kastheel hiervoorafgaand over met de
 • In geval van een kortdurend zorgarrangement kan ‘t Kastheel afwijken van de in dit artikel omschreven uitwerking in eenPersoonlijk

 

 

Artikel 10. Algemene Privacy Bepalingen

 

 • ’t Kastheel is voor de verwerking van de persoonsgegevens van de cliënten, waarmee zij een zorgovereenkomst heeft, aan te merken als (verwerkings) verantwoordelijke onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG).
 • ’t Kastheel werkt volgens de AVG en bijzondere privacywetgeving, die op haar van toepassing is. Zij verzamelt alleen persoonsgegevens van cliënten, indien zij een grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens heeft.
 • ’t Kastheel zorgt voor voldoende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen voor een adequaat beveiligingsniveau van de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens.
 • Bij de inschakeling van derden legt ‘t Kastheel de door haar ingeschakelde derde de verplichting op om te voldoen aan de AVG en stelt zij – voor zover noodzakelijk – extra waarborgen in om de veiligheid van de persoonsgegevens te kunnen bewerkstelligen.
 • Zonder toestemming van cliënt worden geen persoonsgegevens met bedrijven buiten de EER gedeeld, tenzij ‘t Kastheel daartoe wettelijk wordt verplicht.

 

 

Artikel 11. Rechten cliënten op grond van de AVG  

 

 • Cliënten hebben bij ‘t Kastheel zowel de algemene privacy rechten uit de AVG als de bijzondere privacy rechten uit specifieke wetgeving uit de zorg, zoals de Wet Aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Een overzicht van alle privacy rechten van cliënten staat als link in de privacyverklaring van’t Kastheel op haar website tkastheel.nl
  • Cliënten kunnen gebruik maken van deze rechten door een verzoek te sturen naar administratie@tkastheel.nl. ‘t Kastheel zal binnen 4 weken na ontvangst van dergelijk verzoek de Cliënt berichten over de afhandeling daarvan.  Bij complexe verzoeken heeft  ’t Kastheel het recht om de termijn met 4 weken te verlengen.
  • Indien er naast ’t Kastheel andere verwerkingsverantwoordelijken zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens van cliënt, dan zal  ’t Kastheel de AVG verzoeken aan deze derden toezenden.

 

 

Artikel 12. Datalek

 

 • Een datalek is een verlies (het lekken) van persoonsgegevens of onrechtmatige toegang tot deze persoonsgegevens. Een datalek kan zowel digitaal plaatsvinden of met papieren dossiers/ stukken.
 • Met de door ’t Kastheel getroffen organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen zorgt ’t Kastheel (en de door haar ingeschakelde derden) voor een passend beschermingsniveau voor de persoonsgegevens van haar cliënten.
 • Mochten er ondanks in het vorig lid genoemde zorgvuldigheid van ’t Kastheel toch persoonsgegevens verloren gaan, dan stelt ‘t Kastheel de cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte, indien het een ernstig datalek betreft dat mogelijk ernstig nadelig gevolgen voor de cliënt kan hebben. Daarbij zal ‘t Kastheel de cliënt zoveel mogelijk informeren over maatregelen die kunnen worden genomen om de nadelige gevolgen van het datalek te beperken.
 • ‘t Kastheel zal zich inspannen om eventuele schade als gevolg van het datalek te minimaliseren en voor zover mogelijk ongedaan te maken.
 • Een datalek bij ’t Kastheel ontslaat de cliënt niet van zijn verplichtingen uit de zorgovereenkomst of uit hoofde van de zorgverlening, tenzij cliënt kan aantonen of aannemelijk maken dat er sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van ‘t Kastheel.

De aansprakelijkheidsbepalingen in deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing ingeval van een datalek.

 

Artikel 13. Bewaartermijn

 

 • ’t Kastheel zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de tussen partijen afgesproken zorgverlening, tenzij 
 1. zij daartoe bij rechterlijk vonnis wordt verplicht; of
 2. cliënt toestemming verleent voor een langere bewaartermijn, of
 3. ‘T Kastheel op grond van wettelijke bepalingen tot een langere bewaartermijn wordt verplicht.
 • De meest actuele bewaartermijnen kunnen bij ’t Kastheel worden opgevraagd.

 

 

Artikel 14 Verplichtingen van de zorgvrager

 

 • Zorgvrager verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de
 • Zorgvrager is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die ‘t Kastheel in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de zorg- en dienstverlening, tijdig ter beschikking te stellen. Hieronder wordt niet uitputtend begrepen eenwettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs of gegevens van een zorgverzekeraar. Kan de zorgvrager desgevraagd eendergelijk legitimatiebewijs en / of verzekeringsgegevens niet tonen, dan is ‘t Kastheel gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de zorgvrager zich heeft gelegitimeerd, tenzij onmiddellijke behandeling noodzakelijk
 • Vóór aanvang van de zorg geeft de zorgvrager op verzoek van ‘t Kastheel de

naam en de bereikbaarheidsgegevens op van een contactpersoon en bij voorkeur ook van de persoon die door de zorgvrager schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats te treden als de zorgvrager niet meer in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen.

 • Zorgvrager is verplicht ‘t Kastheel meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de zorg- en dienstverlening van belang kunnen zijn, waaronder begrepen informatie over een eventuele wilsverklaring of
 • Zorgvrager staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens enschriftelijke
 • De zorgvrager houdt zich aan de huisregels en onthoudt zich naar beste kunne van

gedrag dat risico oplevert voor de veiligheid van mensen in ‘t Kastheel.

 • De zorgvrager werkt mee aan instructies en maatregelen van ‘t Kastheel gericht op de (brand)veiligheid.

 

 

Artikel 15 Dossiervorming, geheimhouding en privacy

 

 • ‘t Kastheel richt een dossier in met betrekking tot de zorg- en dienstverlening voor Hij houdt in het dossier aantekening van de relevante gegevens over de gezondheid van de zorgvrager en de gegevens die direct verband houden met de zorg en dienstverlening.
 • Het zorgplan maakt deel uit van het
 • Het dossier is eigendom van ‘t Kastheel.
 • ‘t Kastheel draagt zorg dat aan anderen dan de zorgvrager geen inlichtingen over de zorgvrager dan wel inzage in of afschrift van het dossier worden verstrekt dan met toestemming van de zorgvrager. Het verstrekken gebeurt ook dan alleen voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt
 • Aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst en hun vervangers kan zonder toestemming van de zorgvrager inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig voor deuitoefening van hun
 • Aan de wettelijk vertegenwoordiger of belangenbehartiger van de minderjarige of wilsonbekwame zorgvrager kan zonder toestemming van de zorgvrager inlichtingen of inzage gegeven worden, voor zover deze informatie nodig is voor de
 • Door de ondertekening van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst geeft de zorgvrager toestemming voor het gebruik van gegevens door ‘t Kastheel met betrekking tot de zorgvrager ten behoeve van zorg ondersteunende functies, zoalsdossierbeheer, financiële afwikkeling, intercollegiale toetsing, intervisie, supervisie, opleiding, kwaliteitsbewaking en
 • ‘t Kastheel bewaart het dossier gedurende twintig jaren, te rekenen vanaf het           tijdstip waarop de zorg- endienstverleningsovereenkomst is beëindigd of vanaf het moment dat de zorgvrager meerderjarig is geworden

Gegevens met betrekking tot de zorgvrager die niet tot het dossier behoren, bewaart  ‘t Kastheel zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.  Na afloop van die termijn vernietigt ‘t Kastheel degegevens.                               

Indien het gegevens betreft die hij van de zorgvrager heeft ontvangen, geeft hij deze aan de zorgvrager terug.

 • ‘t Kastheel verstrekt de zorgvrager inzage en afschrift van de bescheiden die deel uit maken van het dossier. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.
 • Bij ZIN verleent ‘t Kastheel medewerking aan het verstrekken van gegevens ten behoeve van de controles door het zorgkantoor, voor zover deze controles worden uitgevoerd in overeenstemming met de
 • ’t Kastheel verwerkt het dossier van de zorgvrager elektronisch via een elektronisch uitwisselingssysteem. In dit systeem kunnen alleen zorgverleners die zorg aan zorgvrager verlenen het zorgdossier verwerken alsmede eventuele waarnemers van deze zorgverleners.

 

Artikel 16 Klachten

 • ‘t Kastheel heeft op basis van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ), de   wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) en het daarop gebaseerde Besluit klachtenbehandeling BOPZ van 3 november 1993 een klachtenregeling vastgesteld. De klachtenregeling ligt ter inzage bij ‘t Kastheel en wordt op verzoek van dezorgvrager
 • Deze regeling is niet van toepassing op klachten voor zover deze betrekking hebben op het vergoeden van geleden
 • De zorgvrager kan klachten over de zorg- en dienstverlening en over formulieren van ‘t Kastheel mondeling en schriftelijk kenbaar maken op de wijze zoals vastgelegd in                     de klachtregeling van ‘t Kastheel.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo snel als mogelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ‘t Kastheel, nadat de zorgvrager de gebreken heeft
 • Als een zorgvrager een formulier dat ‘t Kastheel hem ter invulling heeft voorgelegd overbodig of te ingewikkeld vindt, kan hij daarover een klacht indienen. Indien zo’n klacht via de in het tweede lid bedoelde klachtenprocedure niet wordt opgelost, kan de zorgvrager de klacht voorleggen aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Uitspraken van de NZa strekken ‘t Kastheel en de zorgvrager tot bindend

 

 

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 

 • Indien ‘t Kastheel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt  tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
 • ‘t Kastheel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ‘t Kastheel is uitgegaan van door of namens zorgvrager verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
 • Zorgvrager is gehouden ‘t Kastheel in de gelegenheid te stellen een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van ‘t Kastheel te
 • De aansprakelijkheid van ‘t Kastheel is beperkt tot het bedrag dat terzake door een door ‘t Kastheel gesloten verzekering wordt uitgekeerd, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt, bij zorg- en dienstverleningsovereenkomsten die op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis ten hoogste drie maanden hebben geduurd: tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is en bij die op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis langer dan drie maanden hebben geduurd: tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid over de periode van ten hoogste drie maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schade veroorzakende
 • Het bepaalde in artikel 14.4 is mede van toepassing op de door ’t Kastheel ingeschakelde
 • ‘t Kastheel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade; onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schadein de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ‘t Kastheel aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ‘t Kastheel toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover zorgvrager aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene ‘t Kastheel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 • De beperking van de aansprakelijkheid van ‘t Kastheel zoals bepaald in artikel 14.4   geldt niet voor zover sprake is van zorg in de zin van de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • De in de WGBO opgenomen norm van de zogenaamde ‘centrale aansprakelijkheid’ geldt uitsluitend in situaties waarop in de WGBO van toepassing is.
 • De zorgvrager is verplicht een verzekering voor wettelijk aansprakelijkheid (WA) te
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet ofgrove schuld van ‘t Kastheel.

 

 

Artikel 18 Betalingen, eigen bijdrage

 

 • Betaling dient steeds te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum, op een door ‘t Kastheel aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ‘t Kastheel aangegeven. ‘t Kastheel is gerechtigd om periodiek te factureren;
 • Indien Zorgvrager in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Zorgvrager van rechtswege in verzuim. Zorgvrager is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Zorgvrager in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag;
 • Bij levering van zorg- en dienstverlening op basis van ZIN declareert ‘t Kastheel de kosten van de overeengekomen zorg- en dienstverlening bij het zorgkantoor waarmee ‘t Kastheel op grond van de AWBZ een overeenkomst heeft
 • Bij ZIN kan zorgvrager een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd zijn volgens de regels van de AWBZ. ‘t Kastheel informeert de zorgaanvrager over de wettelijke eigen bijdrage. ‘t Kastheel is verplicht om zijn medewerking te verlenen aan de gegevensuitwisseling die nodig is voor het vaststellen van de wettelijke eigen
 • Indien zorgvrager aanvullende zorg- en dienstverlening wil ontvangen die niet onder ZIN valt of die buiten het indicatiebesluit valt, komt deze voor rekening van de Aanvullende zorg- en dienstverlening levert ‘t Kastheel uitsluitend op basis van een schriftelijke overeenkomst met de zorgvrager.
 • Bij levering van zorg- en dienstverlening op andere basis dan bedoeld in lid 4, waaronder op basis van een PGB,declareert ‘t Kastheel de overeengekomen zorg- en
 • Op alle zorg- en dienstverlening voor rekening van de zorgvrager zijn de bijzondere voorwaarden (betalingsvoorwaarden)van
 • Zorgvrager is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ‘t Kastheel Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Zorgvrager die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3(de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere redenop te schorten;
 • Indien Zorgvrager in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Zorgvrager. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien ‘t Kastheel echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaaktegerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Zorgvrager worden verhaald. Zorgvrager is over de verschuldigdeincassokosten eveneens rente

 

 

Artikel 19 (Intellectuele) eigendomsrechten

 

 • ‘t Kastheel behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ‘t Kastheel heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijdetoegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van zorgvrager ter kennis van derden wordt
 • Met betrekking tot de door of namens ‘t Kastheel uitgebrachte adviezen en/of publicaties terzake de zorg- en dienstverlening berusten de intellectuele eigendomsrechten bij ‘t Kastheel. De mede met advisering omtrent de zorg- en dienstverlening verband houdende stukken die door de zorgvrager aan de ‘t Kastheel zijn overhandigd,blijven eigendom van de
 • De zorgvrager verbindt zich de door of namens ‘t Kastheel uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te gevendan na voorafgaande toestemming

van ‘t Kastheel, tenzij dit vereist is op grond van een wettelijk voorschrift of het gebruik betreft ineen klachtenprocedure, een tuchtrechtelijke procedure, of andere juridische procedure waarin ook ‘t Kastheel of een aan hem verbonden ‘t Kastheel partij is.

 • Indien de zorgvrager binnen de instelling van ‘t Kastheel en/of met gebruikmaking van de middelen van ‘t Kastheel een(kunst)werk tot stand brengt waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, dan komen deze rechten toe aan ‘t Kastheel.

Door middel van de ondertekening van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst draagt de zorgvrager deze rechten bijvoorbaat over aan ‘t Kastheel.

 

 

Artikel 20 Nakoming tegenover de wilsbekwame cliënt

 

 • Als een wilsbekwame zorgvrager ouder is dan 12 jaar, maar jonger is dan 16 jaar, dan heeft ‘t Kastheel de toestemming nodig van de minderjarige en van zijn wettelijk vertegenwoordiger voor het uitvoeren van de overeenkomst. ‘t Kastheel komt deverplichtingen die uit de overeenkomst met de zorgvrager voortvloeien zowel na tegenover de zorgvrager als tegenoverdiens wettelijk
 • Is een wilsbekwame zorgvrager 16 jaar of ouder is dan komt ‘t Kastheel de verplichtingen die uit de overeenkomst met de zorgvrager voortvloeien uitsluitend na tegenover de zorgvrager zelf.
 • Als een zorgvrager van 16 jaar of ouder naar het oordeel van ‘t Kastheel feitelijk bekwaam is om zijn wil te bepalen ter zake van een onderdeel van de overeenkomst, komt ‘t Kastheel zijn verplichtingen met betrekking tot dat onderdeel vanovereenkomst na tegenover de

 

 

Artikel 21 Nakoming tegenover de wilsonbekwame cliënt

 

 • Tegenover de zorgvrager die jonger is dan 12 jaar, komt ‘t Kastheel zijn verplichtingen uit de overeenkomst nategenover de wettelijk vertegenwoordiger.
 • Tegenover de wilsonbekwame zorgvrager die ouder is dan twaalf jaar en jonger dan 18 jaar, komt ‘t Kastheel zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de wettelijk
 • Tegenover de wilsonbekwame zorgvrager van 18 jaar of ouder komt ‘t Kastheel al zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de wettelijk vertegenwoordiger van de zorgvrager, tenzij zorgvrager naar het oordeel van ‘t Kastheel feitelijkbekwaam is om ter zake van een onderdeel van de overeenkomst zijn wil te bepalen en de gevolgen van zijn keuze te

In dat geval volgt ‘t Kastheel de wil van de zorgvrager voor wat betreft dat onderdeel.

 • Ontbreekt een wettelijk vertegenwoordiger als bedoeld in het vorige lid, dan komt ‘t Kastheel de verplichtingen die uit de overeenkomst met de zorgvrager voortvloeien na tegenover de belangenbehartiger. Ontbreekt ook een belangenbehartiger, dan komt ‘t Kastheel de verplichtingen die uit de overeenkomst met de zorgvrager voortvloeien na tegenover één van devolgende personen:
  1. de echtgenoot van de zorgvrager;
  2. de geregistreerde partner van de zorgvrager;
  3. de levensgezel van de zorgvrager;
  4. een ouder van de zorgvrager;
  5. een kind van de zorgvrager;
  6. een broer of zuster van de

‘t Kastheel kiest tegenover welke van de genoemde personen hij zijn verplichtingen nakomt, bij deze keuze spelen de feitelijke band van de betrokkene met de zorgvrager en diens geschiktheid om als vertegenwoordiger op te treden eenbelangrijke rol.

 

 

Artikel 22 Vertegenwoordiging

 

 • De vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de zorgvrager uit hoofde van deze algemene voorwaarden voor zover de zorgvrager wilsonbekwaam is en voor zover de vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet of de persoonlijke schriftelijke machtiging door de
 • Indien ‘t Kastheel, op grond van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn verplichtingen ten opzichte van de zorgvrager nakomt tegenover een andere persoon dan de zorgvrager zelf, dan betracht deze persoon de zorg van een goed vertegenwoordiger, onder meer door de zorgvrager zoveel mogelijk bij de vervullingvan zijn taak als vertegenwoordiger te betrekken.
 • ‘t Kastheel komt zijn verplichtingen ten opzichte van de zorgvrager niet na ten opzichte van de in artikel 19.2 genoemde persoon als dit onverenigbaar is met de plicht van ‘t Kastheel zoals genoemd in artikel
 • Als de zorgvrager zich verzet tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor de persoon bedoeld in artikel 19.2 toestemming heeft gegeven, dan kan die verrichting slechts worden uitgevoerd indien zij kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de zorgvrager te
 • ‘t Kastheel kan zonder de toestemming van een persoon bedoeld in artikel 19.2 een verrichting uitvoeren indien de tijd voor het vragen van die toestemming ontbreekt doordat onverwijlde uitvoering van de verrichting kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de zorgvrager te
 • Voor verrichtingen van niet ingrijpende aard mag de toestemming van een persoon bedoeld in artikel 2 wordenverondersteld te zijn gegeven.

 

 

Artikel 23 Toepasselijk recht

 

 • Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door hetNederlandse
 • Geschillen naar aanleiding van deze algemene en/of bijzondere voorwaarden en de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin ‘t Kastheel is
 • In afwijking van het gestelde in artikel 21.2 kunnen ‘t Kastheel en zorgvrager overeenkomen dat voorafgaand aan de behandeling van een geschil eerst een beroep wordt gedaan op een erkende
 • Geschillen tussen ‘t Kastheel en zorgvrager over op geld waardeerbare schade tot een bedrag van maximaal € 5000,=,kunnen zowel door ‘t Kastheel als

de zorgvrager voorgelegd worden aan de Geschillencommissie zorginstellingen te Den Haag volgens het toepasselijke reglement van de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie zorginstellingen staat op de website (www.degeschillencommissie.nl).

 • De Geschillencommissie zorginstellingen neemt een klacht alleen in behandeling als deze eerst bij ‘t Kastheel is

 

 

Artikel 24  Annulering

 

 • Te leveren zorg en diensten kunnen, tenzij anders overeengekomen, met een minimale annuleringstermijn van vier werkdagen vóór het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden, door de zorgvragerworden geannuleerd. ‘t Kastheel zal de overeengekomen zorg en diensten dan niet leveren, behalve indien het belang dat de zorgvrager daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan
 • In geval van niet tijdige annulering brengt ‘t Kastheel de volledige kosten in rekening, tenzij anders

 

 

Artikel 25 Wijzigingen

 

 • Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door ‘t Kastheel worden Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop ze aan zorgvrager zijn meegedeeld in werking, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande

 

 

Artikel 26  Slot

 

 • Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari
 • Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: ‘Algemene Voorwaarden met betrekking tot zorg- endienstverlening van ‘t Kastheel’.